Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko pracy - podleśniczy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kurza Góra,  1 sierpnia  2017 r.

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA KOŚCIAN

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  PRACY: PODLEŚNICZY

Liczba wolnych stanowisk: 1

 

I. Wymagania obligatoryjne:

 1. Wykształcenie średnie leśne.
 2. Spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust. 2 punkty 1-5 i 7- 8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.(tekst jednolity: Dz.U.2017.788 t.j. z dnia 14.04.2017 r.).   

II. Wymagania fakultatywne:

 1. Ukończone studia wyższe z zakresu leśnictwa.
 2. Ukończony kurs brakarski, inne kursy i szkolenia.
 3. Odbyty staż pracy w Lasach Państwowych.
 4. Znajomość  obsługi rejestratora leśniczego i stanowiska Leśniczego.
 5. Posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz dysponowanie po zatrudnieniu samochodem prywatnym, który będzie również wykorzystywany do celów służbowych.         

III. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae  z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (tj. spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz.U.2003.11.123), doświadczenie zawodowe,  posiadane kwalifikacje zawodowe  (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Oświadczenia:                                                                                                                           
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 • oświadczenie o niekaralności sądownej za przestępstwo z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 • oświadczenie, że po zatrudnieniu będzie dysponował samochodem wykorzystując go do celów służbowych,
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) - wg załącznika nr 1.

IV. Czas zatrudnienia i zakres zadań przewidzianych na stanowisku:

 1. Umowa zawarta na czas określony jednego roku, z możliwością przedłużenia lub zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Wykonywanie czynności techniczno-gospodarczych, administracyjnych
  i ochronnych związanych z realizacją zadań ustalonych dla leśnictwa, ochrona zasobów leśnych i innego majątku, według poleceń i wskazówek leśniczego, a w szczególności:

- udział w wykonywaniu czynności techniczno-gospodarczych w zakresie hodowli, ochrony i użytkowania lasu oraz ochrony przyrody,

- ochrona powierzonego mienia i zapobieganie oraz ujawnianie szkodnictwa leśnego,

- monitorowanie stanu lasu,

- udział w organizacji procesu pozyskania i zrywki drewna,

- udział w procesie przychodu i wydawania drewna oraz produktów ubocznych,

- nadzorowanie prac leśnych i uczestnictwa w ich odbiorze,

- podejmowanie działań ukierunkowanych na kreowanie pozytywnego wizerunku LP,

- zastępowanie leśniczego.

V. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty, o których mowa w części III, należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa Kościan od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Kościan,  Kurza Góra,  ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan w terminie do 25 sierpnia 2017 r. - w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podleśniczego w Nadleśnictwie Kościan", w lewym górnym rogu należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
 2. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres korespondencyjny adresata.
 3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat na stanowisko podleśniczego wyłoniony do zatrudnienia w wyniku naboru, nieposiadający zaświadczenia o zdaniu egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej, zostanie skierowany  na egzamin do RDLP.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisko podleśniczego będzie zdany egzamin do Służby Leśnej oraz zaświadczenie o zdolności do pracy na ww. stanowisku. Do czasu  zdania egzaminu do Służby Leśnej kandydat będzie zatrudniony na stanowisku: instruktor techniczny.
 3. Rekrutacja odbywać się będzie w 2 etapach: w wyniku analizy   przedstawionych dokumentów   kandydaci, którzy spełnia wymogi formalne zostaną  zaproszeni do II etapu, tj. testów pozwalających na ocenę wiedzy kandydatów
  a z wyłonioną grupą  maks. pięciu osób, z najlepszymi wynikami testów, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Testy i rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tego samego dnia.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o miejscu
  i terminie spotkania e-mailem. Pozostałe osoby składające oferty zostaną powiadomione e-mailem o odrzuceniu oferty.
 5. Nadleśnictwo Kościan zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 6. Nadleśnictwo Kościan nie zapewnia mieszkania służbowego.
 7. Regulamin naboru stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 8. Nadleśnictwo Kościan nie zwraca kandydatom kosztów związanych z przystąpieniem do naboru.

 

                                                                                                                                       Nadleśniczy

                                                                                                                                   Władysław Praiss

Materiały do pobrania