Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych

Kościan, dnia 23.11.2018 r.
Zn.spr.: ZG.2217.233.2018.MM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościan, Kurza Góra, ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę  gruntów rolnych własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kościan - zestawienie gruntów wg pakietów oraz mapy gruntów wg pakietów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
 
1. Oględzin w/w działek można dokonać w obecności leśniczego właściwego leśnictwa do 7.12.2018 r. 
2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 31.12.2018 r. do 30.12.2024 r.
3. Termin i miejsce przetargu - godz. 8, w siedzibie Nadleśnictwa Kościan, sala konferencyjna:
    a)  11.12.2018 r. - Pakiety od numeru 1 do numeru 18;
    b) 12.12.2018 r. - Pakiety od numeru 19 do numeru 45;
    c) 14.12.2018 r. - Pakiety od numeru 46 do numeru 58;
4. Forma przetargu: ustny – nieograniczony.
5. Minimalna wysokość postąpienia: 0,5 q. Licytacja rozpoczynać się będzie od stawki wywoławczej. 
6. Wadium nie jest wymagane.
7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, wartość umowy dzierżawy:
a) jedynym kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej jest zaoferowana najwyższa liczba kwintali (dt),
b) średnia cena skupu pszenicy wg Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2018 r. wynosi 67,01 zł/dt,
c) roczny czynsz dzierżawny netto stanowi iloczyn zaoferowanej ilości kwintali i średniej ceny skupu 1 dt pszenicy ogłaszanej w Obwieszczeniu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu pszenicy za II półrocze roku poprzedzającego rok podatkowy. 
8. Postanowienia końcowe:
a) organizator przetargu może bez podania przyczyny odwołać przetarg przed jego rozpoczęciem,
b) oferenci mogą przed przetargiem zapoznać się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które to postanowienia nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu; projekt umowy  w załączeniu,
c) w przypadku nie podpisania umowy dzierżawy z winy oferenta w terminie do 21 grudnia 2018 roku, przedmiotowy grunt zostanie wystawiony do ponownego przetargu,
d) o wyniku przetargu Nadleśnictwo Kościan zawiadomi niezwłocznie po zamknięciu przetargu jego uczestników poprzez wywieszenie listy wygrywających na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Kościan,  
e) osoba do kontaktu: Magdalena Marchelek (600-939-363).
 
                                                                                        Nadleśniczy 
                                                                                     Maciej Cudak
Załączniki:
1. Zestawienie gruntów - pakiety
2. Mapy gruntów - pakiety
3. Ramowy wzór umowy