Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu

Zn.spr. ZG.2281.7.2016.WB                                                                        Kurza Góra, 04.04.2018 r.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2017.788), Nadleśnictwo Kościan podaje wykaz nieruchomości zabudowanej (pustostan), przeznaczonej do sprzedaży na zasadach preferencyjnych dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych. 
Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i ogłoszona w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych Nr 11 (299) LISTOPAD 2017, str. 38, poz. nr 10.
Opis nieruchomości: 
Samodzielny lokal mieszkalny w budynku dziewięciorodzinnym (pustostan). 
Adres: Pianowo 5/8, 64-000 Kościan.
Nazwa obrębu leśnego: Kościan.
Oddz. i pododdz.: 97n99.
Nieruchomość położona jest na terenie gminy Kościan, obręb ewidencyjny Nowe Oborzyska, na działce ewidencyjnej nr 7097/12 o powierzchni 0,7529 ha z udziałem 10660/89562, KW PO1K/00048305/5.
Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. 
Cena rynkowa nieruchomości wynosi 108 311,00 zł netto.
Zamiar nabycia nieruchomości, zainteresowane osoby zgłaszają sprzedającemu w formie pisemnego wniosku w terminie miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 04 maja 2018 r.
Procedura sprzedaży będzie przebiegała wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. 2013 poz.1206).
Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie (art. 40a ust. 9 ustawy o lasach), 
- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a, ust. 6 ustawy o lasach,
- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
 
                                                                                                                            Nadleśniczy
                                                                                                                              Maciej Cudak

Materiały do pobrania