Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na stanowisko pracy - Instruktor techniczny

NADLEŚNICZY

NADLEŚNICTWA KOŚCIAN

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:

INSTRUKTOR TECHNICZNY

Liczba wolnych stanowisk: 1


 

I. Wymagania obligatoryjne:

 1. Wykształcenie średnie.

 2. Ukończony staż pracy w momencie planowanego zatrudnienia.

 

II. Wymagania fakultatywne:

 1. Ukończone studia wyższe.

 2. Odbyty staż pracy w Lasach Państwowych.

 3. Znajomość obsługi programów MS Office.

 4. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 5. Znajomość SILP w zakresie Infrastruktury i Gospodarki towarowej.

 6. Dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzony własnoręcznym podpisem.

 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 4. Oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) - wg załącznika nr 1.

IV. Czas zatrudnienia i zakres zadań przewidzianych na stanowisku:

 1. Umowa zawarta na czas określony jednego roku od dnia 1.11.2017 r., z możliwością przedłużenia lub zatrudnienia na czas nieokreślony.

 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zgodnie z zasadami wynagradzania określonymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 roku z późniejszymi zmianami.

 3. Wykonywanie czynności administracyjnych tj. m.in.:

 1. Sporządzanie wykazu pracowników do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i PIT od naliczonego czynszu mieszkaniowego.

 2. Koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku.

 3. Prowadzenie oraz monitorowanie całokształtu zagadnień z zakresu administrowania nieruchomościami tj.:

 1. sporządzanie obciążeń za sprzedaż złomu,

 2. kontrola stanu liczników wodomierzy i energii elektrycznej do celów rozliczeniowych,

 3. wyliczenie stawek czynszu na podstawie kosztów utrzymania mieszkań i budynków gospodarczych w zasobach nadleśnictwa.

 1. Sporządzanie deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 2. Sporządzanie umów, koordynowanie i realizacja zadań w zakresie udostępniania gruntów rolnych w celach prowadzenia gospodarki rolnej, w tym wystawianie faktur (Umowa dzierżawy, Umowa na bezpłatne korzystanie z użytków rolnych).

 3. Prowadzenie oraz organizowanie prac związanych ze sprzedażą lokali i mieszkań oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.


V. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty, o których mowa w części III, należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa Kościan od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

Nadleśnictwo Kościan

Kurza Góra, ul. Gostyńska 89,

64-000 Kościan

w terminie do 1 września 2017 r. - w zaklejonych kopertach z dopiskiem:


 

Nabór na wolne stanowisko

instruktora technicznego w Nadleśnictwie Kościan”.


 

W lewym górnym rogu należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

 1. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres korespondencyjny adresata.

 2. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w 2 etapach:

 • Weryfikacja i analiza przedstawionych dokumentów aplikacyjnych oraz wyłonienie kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,

 • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o miejscu
  i terminie spotkania e-mailem. Pozostałe osoby składające oferty zostaną powiadomione e-mailem o odrzuceniu oferty.

 2. Nadleśnictwo Kościan zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 3. Nadleśnictwo Kościan nie zapewnia mieszkania służbowego.

 4. Regulamin naboru stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 5. Nadleśnictwo Kościan nie zwraca kandydatom kosztów związanych z przystąpieniem do naboru.


 


 

Nadleśniczy

Władysław Praiss