Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring na terenie Nadleśnictwa Kościan

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Kościan prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „ustawa", Nadleśnictwo informuje, iż:

- Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek Nadleśnictwa pod adresem: Kurza Góra ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan oraz obszary leśne Nadleśnictwa;

- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadle-śnictwo Kościan;

- Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usu-wania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.