Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Kościan

Jeżeli interesuje Cię las, chcesz się z nami spotkać i porozmawiać o nim, lub jesteś zainteresowany zajęciami praktycznymi w terenie koniecznie tu wejdź i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy

Nadleśnictwo Kościan koncentruje działania edukacyjne w dwóch punktach. Na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Racot działania edukacyjne skupiają zainteresowanych z okolic Kościana, natomiast w obrębie Mochy edukacja skupia się na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej położonej w odległości ok. 40 km od Kościana. Taka lokalizacja umożliwia proporcjonalne rozłożenie działań edukacyjnych i daje możliwość szybkiego dojazdu  do tych punktów wycieczkom ze szkół i przedszkoli znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kościan.
Na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Racot wybudowano w 2004 roku wigwam o konstrukcji drewnianej z miejscem na ognisko. Obiekt znajduje się w pobliżu drzewostanu stanowiącego element szkółki. Zajęcia przeprowadzane na terenie szkółki to przede wszystkim spacer, podczas którego zapoznajemy uczestników lekcji m.in. z cyklem produkcyjnym sadzonek. Możemy także wyruszyć na spacer do pobliskiego lasu. Wigwam wyposażony w ławki i stoły to obiekt, który pozwala kameralnie podsumować wyprawę. Dzieci mogą rozwiązać zadania związane z wycieczką, możemy przeprowadzić konkurs plastyczny, oznaczyć za pomocą kluczy zebrane rośliny i grzyby, wykorzystać materiały edukacyjne, wymienić spostrzeżenia i podsumować cel naszego spotkania. Dodatkową atrakcją jest oczywiście ognisko.
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przebiegająca przez teren Leśnictwa Olejnica ma optymalny kształt pętli, rozpoczyna się i kończy pod Olejnicą przy miejscu postoju. Wejście na nią oznaczone jest tablicą informacyjną oraz mapką prezentującą przebieg trasy. Na liczącej około 8 km ścieżce zlokalizowano 13 stanowisk tematycznych wyposażonych w 16 tablic informacyjnych. Każda tablica prezentująca dane stanowisko przedstawia mapkę z przebiegiem trasy oraz zaznaczonym punktem, w którym turysta się znajduje. Ścieżka wyposażona jest dodatkowo w 20 małych tabliczek z informacjami na temat poszczególnych gatunków drzew i krzewów, które umieszczono przy opisywanych gatunkach na ścieżce. Cała trasa wytyczona jest kierunkowskazami w postaci strzałek, kierując się nimi przemieszczamy się od przystanku do przystanku.
Wycieczka do lasu jest formą stosowaną i propagowaną w Nadleśnictwie Kościan. Ze względu na duże rozproszenie kompleksów leśnych, wycieczkę w leśnictwie prowadzi leśniczy odwiedzanego leśnictwa. Wycieczka do lasu w towarzystwie leśnika daje możliwości pokazania najciekawszych zagadnień i aktualnych problemów gospodarki leśnej na danym terenie.
"Pogadanki" to forma edukacji realizowana przez pracowników Nadleśnictwa Kościan przede wszystkim w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Wymaga ona bardzo dobrego przygotowania ze strony prowadzącego. Należy w sposób jasny, przystępny i ciekawy przybliżyć uczestnikom omawiane tematy. Ogromne znaczenie odgrywa tu wiek słuchaczy, gdyż skupienie uwagi różnych grup wiekowych wymaga odmiennych metod prowadzenia takich zajęć, konieczne są pomoce dydaktyczne. W szkołach zajęcia prowadzone są także na z góry określony temat. Od prowadzącego wymaga to zapoznania się z materiałem i programem realizowanym na danym szczeblu edukacji. Konieczne są pomoce dydaktyczne, które urozmaicą nasz wykład, pomogą lepiej zrozumieć omawiane zjawiska i problemy.


Informacja dla organizatora wycieczki do Nadleśnictwa Kościan

Jeżeli jesteś zainteresowany zagadnieniami związanymi z lasem, chcesz skorzystać z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, koniecznie zapoznaj się z informacjami dla organizatora wycieczki

1. Pracownik Nadleśnictwa Kościan, prowadzący zajęcia edukacyjne na zarządzanych przez nadleśnictwo gruntach, nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników wycieczki, nie jest organizatorem, opiekunem wycieczki, nie sprawuje nadzoru nad grupą.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) m.in.:

 1. dyrektor szkoły lub placówki zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (§ 2 ww. rozporządzenia),
 2. niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby (§ 13 ww. rozporządzenia),
 3. przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela (§ 14 pkt. 1 ww. rozporządzenia),
 4. udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy (§ 22 ww. rozporządzenia),
 5. przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać (§ 32 pkt. 1 ww. rozporządzenia),
 6. opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi (§ 33 ww. rozporządzenia).

3. Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas zajęć prowadzonych w lesie:

 1. ukąszenia owadów, żmij, niebezpieczne zwłaszcza dla osób uczulonych na jad,
 2. ukąszenia kleszczy,
 3. owady mające w pewnych stadiach rozwojowych oddziaływanie negatywne np. parzące włoski gąsienicy kuprówki rudnicy,
 4. obecność chorych dzikich zwierząt (np. przenoszenie wścieklizny),
 5. wałęsające się bezpański psy,
 6. możliwość znalezienia padliny (zagrożenie epidemiologiczne),
 7. obecność grzybów trujących,
 8. obecność trujących roślin runa lub owoców roślin zielnych, krzewów i drzew (np. cis, bez czarny),
 9. obecność roślin ciernistych, kolczastych powodujących zadrapania np. jeżyny,
 10. występujące przeszkody terenowe (nierówny teren, leżące na ziemi gałęzie, kamienie itp.),
 11. możliwość upadku obłamanej gałęzi z korony drzewa np. w wyniku działania wiatru,
 12. możliwość przewrócenia się drzewa,
 13. zmienne warunki atmosferyczne,
 14. kolizja w efekcie ruchu turystycznego w lesie np. ruch rowerowy, biegi, nordic walking.

4. Organizator wycieczki zobowiązany jest zapoznać rodziców (prawnych opiekunów) uczestników wycieczki z zagrożeniami, jakie mogą spotkać ich dzieci podczas zajęć w lesie. Organizator wycieczki zobowiązany jest zapoznać pełnoletnich uczestników wycieczki z zagrożeniami jakie mogą ich spotkać podczas zajęć w lesie.

5. Uczestnicy wycieczki muszą mieć właściwy ubiór dostosowany do zajęć terenowych i warunków pogodowych.

6. Organizator wycieczki musi posiadać apteczkę pierwszej pomocy (torbę sanitarną) oraz musi zapewnić co najmniej jedną osobę (z grona opiekunów) przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy .

7. Za bezpieczeństwo uczestników przy ognisku odpowiada organizator wycieczki. Należy zwrócić uwagę na zagrożenie od wysokiej temperatury, iskier z ognia, narzędzi do smażenia artykułów spożywczych nad ogniskiem.

8. Nadleśnictwo Kościan nie organizuje posiłków dla uczestników zajęć. Organizator wycieczki jest odpowiedzialny za przestrzeganie podczas zajęć właściwych przepisów dotyczących artykułów spożywanych oraz ich przygotowania i przechowywania.

9. Przed rozpoczęciem zajęć organizator zobowiązany jest podpisać "oświadczenie organizatora wycieczki dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie leśnym podczas zajęć edukacyjnych" (wzór w załączeniu).

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Kościan

Nadleśnictwo Kościan prowadzi zadania z hodowli lasu na podstawie aktualnego Planu Urządzenia Lasu. Najważniejszym celem hodowlanym realizowanym zgodnie z ustawą o lasach z 28 września 1991 roku jest „zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz równowagę przyrodniczą."
W ramach tych działań średniorocznie odnawia się i zalesia około 160 ha powierzchni, przeznaczając na ten cel około 1 mln sadzonek. Młode pokolenie wprowadza się nie tylko w miejsce wyciętych uprzednio drzew, ale również tam gdzie las istnieje i chcemy poprawić jego jakość. Zabieg ten nazywany podsadzeniem produkcyjnym, wykonywany średniorocznie na powierzchni 22 ha ma na celu wyhodowanie drzewostanu wielopiętrowego i wielogatunkowego. W zależności od potrzeb corocznie poddaje się czyszczeniom wczesnym oraz późnym średnio około 300 - 400 ha. Melioracje agrotechniczne wykonuje się natomiast na około 150 - 170 ha powierzchni.
Sadzonki drzew i krzewów niezbędne do wykonywania nasadzeń hodowane są w Gospodarstwie Szkółkarskim Racot. Rocznie produkuje się średnio około 2,8 mln sadzonek zarówno gatunków lasotwórczych jaki ozdobnych. Powierzchnia produkcyjna szkółki to 6,46 ha.
Sadzonki produkowane są z nasion pozyskiwanych z drzewostanów najlepszej jakości.
W Nadleśnictwie Kościan istnieje obecnie około 340 ha Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych, z których nasiona służą do produkcji sadzonek przeznaczonych na uprawy gospodarcze. Nadleśnictwo posiada również jeden Wyłączony Drzewostan Nasienny o powierzchni niespełna 28 ha. Jest to drzewostan wyselekcjonowany spośród drzewostanów gospodarczych a jego potomstwo jest wyjątkowo cenne i odpowiednio chronione.
Z nasion zebranych z Wyłączonego Drzewostanu Nasiennego zakładane są uprawy pochodne, które oznaczone są w terenie odpowiednimi tablicami. Drzewostany powstałe z takich upraw, po osiągnięciu dojrzałości stanowić będą podstawową bazę pozyskania nasion jako drzewostany o ulepszonej jakości genetycznej.
W Wyłączonych oraz Gospodarczych Drzewostanach Nasiennych wybiera się drzewa najlepszej jakości – Drzewa Mateczne. W Nadleśnictwie Kościan istnieje obecnie 19 takich drzew należących do gatunków sosna zwyczajna i modrzew europejski. Drzewom takim specjalna komisja nadaje numer, który musi być umieszczony na danym drzewie. Potomstwo takich drzew jest również szczególnie chronione a nasiona podobnie jak te z Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych przechowywane są w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, stanowiąc zasoby genowe cenne dla polskiego leśnictwa oraz ochrony bioróżnorodności lasów.
Inną kategorią bazy nasiennej są Źródła Nasion. Są to drzewa występujące na określonym obszarze, z których pozyskuje się nasiona. Drzewa stanowiące źródła nasion powinny cechować się cechami jakościowymi nie gorszymi niż przeciętna jakość i produkcyjność w danym regionie pochodzenia.
Średnioroczne zapotrzebowanie nadleśnictwa na nasiona głównych gatunków lasotwórczych to około 2600 kg, w tym sosny 8 kg i dębów 2500 kg
Nadleśnictwo Kościan posiada następujące rodzaje baz nasiennych:
1.    13. Drzew Matecznych sosny zwyczajnej,
2.    6. Drzew Matecznych modrzewia europejskiego,
3.     Wyłączony Drzewostan Nasienny sosny zwyczajnej o powierzchni 27,90 ha,
4.    Gospodarcze Drzewostany Nasienne o powierzchni 339,19 ha, następujących gatunków:
-    buk zwyczajny,
-    brzoza brodawkowata,
-    dąb bezszypułkowy,
-    dąb szypułkowy,
-    daglezja zielona,
-    klon jawor,
-    modrzew europejski,
-    olsza czarna,
-    sosna zwyczajna,
5.    6. Źródeł Nasion następujących gatunków:
-    czereśnia ptasia,
-    lipa drobnolistna,
-    dąb czerwony,
-    klon zwyczajny,
-    wiąz szypułkowy,
-    grab zwyczajny.