Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

Nadleśnictwo Kościan ogłasza negocjację cenową na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7223/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Jurkowo, gmina Krzywiń.

 

Ogłoszenie

 

Negocjacja cenowa przeprowadzona będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U.2007.78.532).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej: PO1K/00004458/2.

 2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: działka ewidencyjna nr 7223/1, położona w obrębie ewidencyjnym Jurkowo, gmina Krzywiń.

 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1400 ha (RIVa o pow. 0,1000 ha, RV o pow. 0,0400 ha).

 4. Opis nieruchomości: Przedmiotem negocjacji cenowej jest działka ewidencyjna nr 7223/1, dla której zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego – decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń nr GKP 6730.80.2016 z dnia 12.08.2016 r. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga powiatowa) oraz do sieci energetycznej i wodociągowej. Grunt działki nieogrodzony oraz częściowo porośnięty krzewami i drzewami samosiejkami, teren niepielęgnowany.

 5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu obecnie na terenie w/w działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka ewidencyjna nr 7223/1 położona w miejscowości Jurkowo zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń (uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXIII/401/2002 z dnia 12.09.2002 r. ze zmianami) znajduje się w jednostce „osadnictwo".

 6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: Teren upraw rolnych, dla którego została wydana Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń nr GKP 6730.80.2016 z dnia 12.08.2016 r.

 7. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona.

 8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 9. Wpis do rejestru zabytków: Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 10. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł. Cena jest wartością brutto.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca.

 1. Informacje dodatkowe o w/w nieruchomości udzielane będą w godzinach urzędowania Nadleśnictwa Kościan, tj. od 8:00 do 14:00 na miejscu lub telefonicznie pod numerem: 65 512-02-33. Osoba do kontaktu: Wojciech Błoch.

 2. Terminy przeprowadzonych przetargów: 05.04.2017 r., 19.06.2017 r.

 3. Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej:

 1. Zgłoszenie należy złożyć przesyłając pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Kościan (w sekretariacie) do dnia 30.08.2017 r. do godz. 8:00. Zgłoszenie przed wskazanym terminem powinno dotrzeć do Sprzedającego.

 2. Zgłoszenie złożone po terminie zostanie zwrócone Zgłaszającemu bez otwierania.

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji cenowej: Negocjacja cenowa nastąpi w dniu 30.08.2017 r. o godz. 8:30 w siedzibie Nadleśnictwa Kościan, Kurza Góra, ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan w sali konferencyjnej.

 2. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego.

 2. Numery PESEL, NIP i REGON zgłaszającego, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania.

 3. Numer rachunku bankowego zgłaszającego.

 4. Datę sporządzenia zgłoszenia.

 5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 6. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej negocjacji cenowej.

 8. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia zaliczki.

 1. Zaliczka, w rozumieniu art.21 ust.1 pkt 15 ww. Rozporządzenia, zostaje ustalona w wysokości 3 000,00 zł.

Zaliczka może być wnoszona w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.

Zaliczkę w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BZ WBK O/Kościan 60 1090 1274 0000 0000 2701 1783 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.

Zaliczkę w formie gwarancji bankowej (oryginał) należy dołączyć do zgłoszenia lub złożyć w osobnej kopercie.

Zaliczkę należy wnieść w terminie do dnia 30.08.2017 r. do godz. 8:00. Wniesienie zaliczki w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości: przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zawiadomienia o wyniku negocjacji ale nie dłuższy niż 14 dni od rozstrzygnięcia negocjacji cenowej. Możliwość zapłaty w formie kredytu hipotecznego.

Wniesienie należności w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 2. Informuje się, że Nadleśnictwu Kościan przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

 3. Przy wyborze nabywcy Sprzedający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena oferty – 100%.

 4. Negocjacja cenowa nie będzie ważna jeżeli oferowana cena i sposób jej zapłaty będzie mniej korzystna od tych zawartych w zgłoszeniu.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan

Władysław Praiss